perjantai 21. huhtikuuta 2017

Positiivinen rakennemuutos - lisää insinöörejä?

Mitä tehdä  insinöörikoulutukselle tässä tilanteessa, kun osaajia ei tunnu riittävän Lounais-Suomen meri- ja autoteollisuuden tarpeisiin. Muun muassa tätä kysyttiin selvitysmies Jari Jokiselta, jonka tehtäväksi annettiin selvittää mitä toimenpiteitä tässä taantuman jälkeisessä tilanteessa tulisi toteuttaa talouden ja yritystoiminnan kasvun tukemiseksi. Alueellisena esimerkkinä Jokisen tuli arvioida miten Varsinais-Suomen tekniikan alan koulutettujen tarvetta voitaisiin helpottaa. Selvitysmies Jokinen jätti raporttinsa eilen.

Selvitysmies esittää ammatillisen koulutuksen reformipilotteja, insinöörikoulutuksen lisäämistä, muuntokoulutusta, valmistuneiden liikkuvuuden lisäämistä, rakenteellisia korkeakoulutuksen yhteistyöalustoja sekä ulkomaalaisten vastavalmistuneiden tehostunutta rekrytointia.

Esityksessä Turun ammattikorkeakoululle esitetään yhteensä 130 uutta tekniikan alan tutkintoa, joista 94 olisi ylempiä amk-tutkintoja ja 36 amk-tutkintoja. Tutkintomäärien lisäys tulisi selvitysmiehen mukaan ottaa muiden ammattikorkeakoulujen kiintiöistä. 

Ammattikorkeakoulututkintojen lisäys jää konkreettisimmaksi numerotavoitteeksi raportissa. Jotenkin tuntuu, että tässä kohdin iso kuva on hämärtynyt ja kuvan tarkkuusalue on jäänyt kovin kapeaksi. Siitä mitä ammattikorkeakoulut voisivat yhdessä tehdä Varsinais-Suomen vajeen täyttämiseksi, ei todeta mitään. Satakunta muodostaa oleellisen osan Lounais-Suomen meriklusteria, mutta Satakunnan ammattikorkeakoulua ei tässä yhteydessä oteta huomioon. Yliopistojen yhteistyölle sen sijaan esitetään varsin kunnianhimoista ja tarkkaan kuvattua laajaa yhteistyöalustaa.

Raportissa tarkastellaan insinöörien työllistymistä ja työttömyyttä, mutta tässäkin kohdin tilannekuva ja tavoitteet jäävät vajavaisiksi. Lounais-Suomen työttömien insinöörien määrät tuodaan esille ainoastaan valmistuneiden osalta hetkellisessä tilanteessa vuosi valmistumisen jälkeen. Johtopäätökset työttömien insinöörien potentiaalista jäävät konkretisoimatta. Tilanne amk-insinöörien osalta on tiivistettynä seuraava:

Amk-insinöörien työttömyys Suomessa on vuodesta 2012 lähtien kasvanut keskimäärin 700 insinöörillä vuodessa. Tänä vuonna kasvu on taittunut ja kääntynyt selvään laskuun. Lounais-Suomessa on vuoden 2017 alussa kuitenkin yhä noin 900 työtöntä amk-insinööriä, joista 270 on Satakunnassa ja 620 Varsinais-Suomessa. Tämän reservin saaminen käyttöön kohdennetulla muuntokoulutuksella tulevina vuosina on keskeinen tavoite. Työvoimakoulutuksena tehtävä uusi korkeakoulututkinto, jolla päivitettäisiin osaaminen, on hallitukselta kaiken kaikkiaan tervetullut avaus - vaikka jäisikin lyhytaikaiseksi ikkunaksi. Työvoimakoulutuksista riippumatta ammattikorkeakoulujen kannattaa joka tapauksessa ottaa muuntokoulutus ohjeelmaansa.

Kaiken kaikkiaan mahdollisuuksien rajoissa on useampi sata uutta tai päivitettyä amk-tutkintoa Lounais-Suomessa. Se kuinka monta tutkintoa lopulta toteutuu riippuu luonnollisesti rahoituksesta, joka voi muodostua perusrahoituksesta ja/tai erillisrahoituksista.

tiistai 4. huhtikuuta 2017

Testimoniaaleja ammattikorkeakouluista


Kaikki kirjaimet ovat käytössä ammattikorkeakoulujen T-, K- ja I-toiminnassa. Näin todetaan jo otsikossa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry laatimassa TKI-toimintaa käsittelevässä rakenteellisen kehittämisen raportissa.

Raportin laajassa versiossa on koostettu kattava tietomateriaali ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnasta. Materiaalista hahmottuvat ammattikorkeakoulujen vahvuudet, jotka eittämättä liittyvät toiminnan vaikuttavuuteen. Strategisesti johdettu TKI-toiminta, jota toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten ja työelämän kanssa, mahdollistaa osaamisen siirtymisen nopeasti aluetta hyödyntäviksi innovaatioiksi.

Raporttiin haastateltujen eri alojen vaikuttajien testimoniaaleista avautuu hienolla tavalla ammattikorkeakoulujen rooli ja merkitys sekä myös kehittämisen suuntia:

"Ammattikorkeakouluilla on merkittävä asema osaamiskeskittymissä, ekosysteemeissä ja erilaisissa verkostoissa. Tarvitaan erilaisia osaamisia, jotka liikkuvat avoimesti keskenään ongelmien ratkaisemisessa." (Riitta Maijala).
"Vaikka toiminnan eri tasot sekoittuvat, oman alueen yritysten tarpeiden tuntemus ja aito halu kehittää TKI-toimintaa yritysten tarpeista ovat ammattikorkeakoulujen vahvuus" (Mika Tuuliainen).
 "Ammattikorkeakouluilla on isompi rooli muutoksen drivereina ja muutoksen agentteina kuin, mitä on nyt osattu toisaalta ottaa ja toisaalta hyödyntää" (Bror Salmelin).
”TKI-toiminnan on entistä enemmän oltava kiinni siinä kontekstissa missä tulokset tullaan soveltamaan. ... Tämä on amk-tyyppiselle korkeakoululle mahdollisuus." (Olli-Pekka Heinonen).
"Innovaatiotoiminta on muuttumassa sykleiltään nopeammaksi, siis alustoiksi ja ympäristöiksi, ... joissa kehittäminen ja asiakkuudet ovat samanaikaisesti läsnä ja hyvin lähellä toisiaan: ammattikorkeakouluilla on tässä rooli" (Pekka Soini).
"Kun opiskelijat tietävät mitä TKI-toiminta on, he voivat myös viedä omalta osaltaan viestiä eteenpäin työelämään" (Anni Vesa).

Yllättävä mutta tervetullut testimoniaali ammattikorkeakouluista saatiin taloustieteen nobelisti Bengt Holmströmiltä eduskunnassa pidetyn puheen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa. Hän totesi ammattikorkeakouluista mm.: "Niissä on draivia ja ne ovat antaneet hyvin positiivisen vaikutuksen minuun... niistä täytyy jollain tavalla saada niiden voimavarat hyvään käyttöön".

perjantai 17. maaliskuuta 2017

Visiota Norjasta

Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 muodostamisen käynnistystilaisuus on tätä kirjoittaessa käynnissä (ja tallenteena myöhemminkin katsottavissa). Avoinna on 31.3. asti myös verkkoaivoriihi, johon toivotaan aktiivista osanottoa ja runsaasti näkemyksiä tulevaisuuskuvan elementeistä.

Vision valmistelun yhteydessä on syytä tutustua keskeisten verrokkimaiden korkeakoulujärjestelmiin ja niiden viime aikaisiin uudistuksiin. Käynnistystilaisuudessa ovat esillä Irlannin ja Ruotsin korkeakoulutuksen ja innovaatiojärjestelmän kehittämistyö. Itse olin mukana tällä viikolla Arenen, Akavan ja OKM:n delegaatiossa tutustumassa Norjan korkeakoulutuksen uudistukseen.

Norjassa on parhaillaan käynnissä korkeakoulujen yhdistymisen kolmas aalto. Ensimmäisessä vaiheessa 1990-luvun alkupuolella yli 100 alueellista opistoa yhdistettiin 26:ksi monialaiseksi ammattikorkeakouluksi. Vastaavaa prosessia käytiin samoihin aikoihin Suomessa.

Toisessa vaihessa vuonna 2003 hallitus päätti, että ammattikorkeakouluille annetaan mahdollisuus hakeutua yliopistoksi, edellyttäen että korkeakoulu täyttää tietyt ehdot. Tärkeimmät kriteerit olivat maisteriohjelmat vähintään viidellä alalla ja tohtoriohjelmat vähintään neljällä alalla. Jos omat voimat eivät riittäneet, yliopistostatus oli mahdollista saada myös yhdistymällä yliopiston kanssa tai yhdistymällä toisten ammattikorkeakoulujen kanssa. Kolme uutta yliopistoa muodostettiin heti vuonna 2004.

Yhdistymisen kolmas aalto käynnistyi vuonna 2013, jolloin uusi hallitus otti korkeakoulut painopisteekseen ja aloitti korkeakoulujärjestelmän rakenteen tarkastelun. Johtopäätöksenä oli, että rakenne oli edelleen liian sirpaloitunut ja että siinä oli liikaa pieniä yksiköitä ja koulutusohjelmia sekä näiden välistä päällekkäisyyttä. Vastaavassa tilanteessa olemme edelleen Suomessa.

Norjan hallitus edellytti korkeakouluilta alkuvuoteen 2015 mennessä arviointia yhdistymisen vaihtoehdoista toisten korkeakoulujen kanssa. Yhdistymisen prosessit ovat edelleen kesken, mutta jo nyt voi sanoa, että järjestelmä on tämän vahvan ohjauksen seurauksena muuttumassa huomattavasti. Tällä hetkellä Norjassa on kahdeksan yliopistoa ja kahdeksan ammattikorkeakoulua. Opetus- ja tutkimusministeriöstä saadun tiedon mukaan on hyvin mahdollista, että lähitulevaisuudessa ammattikorkeakoulujen määrä putoaa kahteen ja yliopistojen määrä nousee kymmeneen.

Norjan korkeakoulujen yhdistymisprosessi on ollut erittäin raju, joten on selvää, että käsitykset sen järkevyydestä ovat varsin ristiriitaisia. Rakenneuudistuksen kokonaisarviointi on mahdollista tehdä vasta myöhemmin. On selvää, että yhdistymisprosessit vievät paljon resursseja, mutta yhdistymisten tähtäin onkin kauempana. Pidemmällä aikavälillä käytettyjen resurssien odotetaan maksavan itsensä takaisin.

Arvoisa delegaatio NTNU:n arvoisassa ympäristössä
Trondheimissa sijaitsevassa Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa (NTNU) tehty fuusio nähtiin pääosin positiivisena. Meille korostettiin, että fuusio on tuonut huomattavan lisäpanostuksen ja uutta osaamista yliopistoon. Yliopistoon yhdistettiin kolme ammattikorkeakoulua vuonna 2016. Yhdistymisprosessi vietiin päätökseen sulauttamalla ammattikorkeakoulut osaksi yliopiston uudistettua organisaatiota.

Suurimpana uhkana näin suurelle korkeakoulurakenteen kokonaisuudistukselle nähtiin, että järjestelmään jää aukkoja, eräänlaisia tyhjiöitä, joita enää ei hoida kukaan. Ilmeisesti juuri työelämää lähellä toimivien ammattikorkeakoulujen alueella tyhjiöiden syntymiseen on suurimmat riskit.

Norjan prosessi on Suomen visiotyötä sopivasti edellä, jotta sitä voi joltain osin käyttää mallina tai toisaalta varoittavana esimerkkinä.

tiistai 31. tammikuuta 2017

Opiskelijakortti jokaiselle opiskelijalle

Opiskelijakortti on opiskelijalle tärkeä todistus. Opiskelijakortilla opiskelija osoittaa olevansa oppilaitokseen läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija ja saa käyttöönsä opiskelijaetuudet, joita monet yritykset tarjoavat.

Tähän saakka opiskelijakortin tai todistuksen opiskelijastatuksesta on voinut saada useampaakin reittiä. Yksi keskeinen reitti on ollut liittyä opiskelijajärjestön jäseneksi (ammattikorkeakoulussa opiskelijakunta), jolloin opiskelija on saanut käyttöönsä opiskelijajärjestön varmentaman opiskelijakortin. Joulukuussa opiskelijakorttirintamalla alkoi tapahtua.

OP Ryhmän omistama Pivo Wallet Oy lanseerasi Tampereen korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen kanssa älypuhelimella toimivan PIVO-opiskelijakortin. Samoihin aikoihin Oy Frank Students Ab ilmoitti avaavansa oman sähköisen Frank-opiskelijakorttinsa maanlaajuisesti ja maksutta kaikkien, myös tamperelaisten, opiskelijoiden käyttöön.  Opiskelijajärjestöt SAMOK, SAKKI, SLL ja SYL yhdessä omistavat Frank Students yhtiöstä 51% ja loput 49% omistaa Oy Kilroy Finland Ab, jonka puolestaan omistaa kokonaan pääosin matkatoimistoalalla toimiva kansainvälinen Kilroy Group.

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK tiedotti uudesta Frank-kortista ylpeänä yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa todeten, että kyseessä on "merkittävä uudistus - järjestöjen tehtävä on aina ollut palvella kaikkia opiskelijoita, ja tämä on merkittävä askel siihen suuntaan".  Frankin tavoitteena on tarjota opiskelijakortti ilmaiseksi kaikille opiskelijoille sitä mukaa kun vaadittavat tiedonsiirtoyhteydet ja lupaprosessit saadaan valmiiksi.

Yksittäisen opiskelijan näkökulmasta yleinen opiskelijakortti tuntuu todella erinomaiselta tuotteelta. Opiskelijakuntien näkökulmasta uudistus on kuitenkin jonkinasteinen katastrofi. Ilmainen opiskelijakortti veisi opiskelijakunnan jäsenyydeltä pois sen suurimman houkutuksen ja hyödyn, eli etuudet sisältävän opiskelijakortin. Jos opiskelijakunnilta katoavat maksavat jäsenet, niin SAMOKilta katoavat maksavat jäsenjärjestöt. Tästä syystä asia on osoittautunut paitsi opiskelijakunnille myös SAMOKille ongelmalliseksi.

Tähän perustuen opiskelijakuntien ja SAMOKinkin intressissä on, että asiassa edetään harkiten. On syytä varmistaa, että mahdollinen opiskelijoiden henkilötietojen luovuttaminen VIRTA-opintotietopalvelun kautta kolmansille osapuolille toteutuu sekä lain että eri osapuolien kannalta hyvässä järjestyksessä. Huoli opiskelijatietojen luovutuksen  tietosuojakysymyksistä on todellinen. Uusi EU:n tietosuoja-asetus, jota ryhdytään soveltamaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2018, antaa rekisteröidylle henkilölle nykyistä selvästi suuremmat oikeudet päättää omien henkilötietojen käytöstä. Tämän johdosta henkilötietojen luovutus muuhun kuin viranomaiskäyttöön ilman henkilön nimenomaista suostumusta ei ole jatkossa mahdollista.

Tietosuoja-asetuksen vaatimuksien huomioon ottaminen edellyttää varmasti aikalisää tietojen luovutuksen prosessin yhteistä hahmottamista varten. Samalla opiskelijakunnille tarjoutuu aikalisä varautua opiskelijadatan avautumiseen, jotta jäsentuloista riippuvainen toiminta voidaan turvata jatkossakin.

Ammattikorkeakouluille on ilman muuta tärkeää paitsi yksittäisen opiskelijan etu -  myös yleinen etu, eli tässä tapauksessa opiskelijakuntien elinvoimaisuuden varmistaminen. Opiskelijakunnat hoitavat tärkeää laissa määriteltyä tehtävää, josta hyötyy koko korkeakouluyhteisö. Toiminnalle on parhaassa tapauksessa vankka jäsenkunnan ja ammattikorkeakoulun tuki.

Opiskelijakortti jokaiselle opiskelijalle on hyvä ja kannatettava tavoite. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei ilmaista lounasta ole olemassa. Joku siitä kortistakin varmasti maksaa.

Muokattu 11.2.2017 klo 14:01 SAMOKin roolin osalta

lauantai 31. joulukuuta 2016

Vuodenvaihteen amk-uutiset

Aivan vuodenvaihteeseen on säästetty muutama merkittävä ammattikorkeakouluyhteisöä koskeva uutinen.

Hallitus julkisti 21.12. sote-ratkaisunsa, jonka yhden linjauksen mukaan kaikki korkeakouluopiskelijat pääsevät samojen sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin. SAMOKin toimistolla päätöksestä riemuittiin ja kuohuvia avattiin. Se on selvää, että linjauksen mukaan ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät käyttämään YTHS:n palveluita vuonna 2019. Sekin lienee selvää, että YTHS:n piirissä olevien opiskelijoiden määrä kaksinkertaistuu ja säätiön pitää järjestää palveluita huomattavasti nykyistä useammalla paikkakunnalla. Sekin tiedetään, että ammattikorkeakouluopiskelijat maksavat vastedes vuosittaista YTHS-maksua yliopisto-opiskelijoiden tapaan.

Moni asia ei kuitenkaan ole selvää. Ennen kaikkea ei ole selvää säilyykö YTHS:n palvelu nykytasolla. Varmasti digitaaliset palvelut ja palvelukioskit tulevat yleistymään. Sekään ei ole selvää mikä taho tulee keräämään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltomaksut. Hallitus nimittäin linjasi vain sen, että kaikille korkeakouluopiskelijoille säädetään lailla pakollinen veroluonteinen terveydenhuoltomaksu. Auki on säilyykö ylioppilaskunnilla YTHS-maksun perimisoikeus ja tuleeko se myös opiskelijakunnille, automaatiojäsenyyden myötä tai jollain muulla tavalla. Nyt kun viimeinenkin ero ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien välillä poistuu, on välttämätöntä, että opiskelijajärjestöjen asema myös lainsäädännössä yhdenmukaistetetaan.

Toinen suuri uudistus koskee rahankeräyslakia, josta annetussa hallituksen esityksessä ammattikorkeakoulut saavat saman oikeuden rahankeräykseen kuin yliopistoilla on jo ollut. Alueellisen ja elinkeinoelämän kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla korkeakouluilla on tasavertaiset mahdollisuudet kerätä organisaation ulkopuolista rahoitusta. Uudistus mahdollistaa työelämän toimijoiden lahjoittaman tuen kanavoitumisen heidän tärkeäksi kokemilleen koulutus- ja tutkimusyksiköille, nyt siis myös ammattikorkeakouluille. Esityksen mukaan Poliisihallitus antaisi rahankeräysluvan ammattikorkeakoulun rahankeräykseen.

Hallituksen esitys tasoittaa tietä hallituksen suunnitelmille korkeakoulujen pääomittamiseksi. Hallituksen esityksessä nimittäin todetaan, että "... ammattikorkeakouluille säädetään yliopistoja vastaava oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä sen lakisääteisistä tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017—2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseksi."

Valtiolla on valmisteilla mittava pääomitus korkeakouluille. Yksi mahdollinen ja jopa todennäköinen pääomitustapa on niin sanottu vastinrahakeräys, jossa valtion sijoitus kuhunkin ammattikorkeakouluun olisi riippuvainen niiden itse keräämästä pääomasta. Tämän pääomitustavan mahdollistaminen ammattikorkeakouluille edellyttää rahankeräysoikeutta. Rahankeräys, erityisesti jos se liitetään valtion vastinrahaan, on ammattikorkeakouluille suuri haaste ja uusi mahdollisuus.

Toivotan kaikille menestyksellistä uutta vuotta 2017!
 

sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Kauppaa korkeakouluista

Kun ammattikorkeakouluista muodostettiin osakeyhtiöitä, joillekin tuli mieleen, että nyt korkeakouluista voitaisiin tehdä kauppaa. Aivan heti tuo ajatus ei tuntunut todennäköiseltä. Nyt se on totisinta totta. Mutta aivan normaalit talouden lait eivät korkeakoulujen ostoon tai myyntiin päde.

Ensimmäisenä kaupan teon kohteeksi joutui tai pääsi Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK.  Prosessi lähti liikkeelle keväällä 2014 vuorineuvos Stig Gustavsonin selvitysmiehen tehtävästä, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli selvittää, millä tieteenaloilla korkeakoulut voisivat saavuttaa kansainvälisesti johtavan aseman ja mitä uudistuksia tähän tarvittaisiin. Selvitys synnytti Tampere3- prosessin, jossa tavoitellaan kolmen korkeakoulun kesken yhteistä organisaatiota. Organisaation keskukseksi muotoutui yhdistyvä "Uusi yliopisto", jonka omistukseen TAMK tulisi. Yhdistyvän säätiöyliopiston perustamisasiakirjat oli tarkoitus allekirjoittaa nyt joulukuun alussa. Tampereen kaupungin oli tarkoitus sijoittaa omistamansa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet perustettavan Uusi yliopisto-säätiön pääomaan siten, että sijoitus rinnastetaan säätiön peruspääomaan. Marraskuun puolivälissä TTY:n säätiön hallitus kuitenkin keskeytti korkeakoulujen yhdistämisen valmistelun.

Vuoden 2015 aikana Tampere3- prosessin imuun mukaan lähtivät mukaan sekä Lappi että Lappeenranta.  Vuoden 2016 alussa julkistettiin, että Saimaan ammattikorkeakoulu tullaan liittämään osaksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT-konsernia. Etelä-Karjalassa näyttää vallitsevan suuri yksimielisyys järjestelystä, sillä marraskuussa Saimaan ammattikorkeakoulun kaikki omistajakunnat päättivät, että ne siirtävät ammattikorkeakoulun omistuksensa LUT:lle. Omistus siirtyy LUT:lle vastikkeetta ja kunnat saavat tilalle samansuuruisen pääomalainan. Arvioiden mukaan LUT-konserni on muodostunut juridisesti ja osakekanta on kokonaisuudessaan yliopiston omistuksessa toukokuussa 2017.

Lapissa ei ollut prosessin aikana ollut aivan samanlaista yksituumaisuutta kuin Etelä-Karjalassa.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 2016, että Rovaniemi myy omistamansa Lapin ammattikorkeakoulun osakkeet Lapin yliopistolle. Muut pääosakkaat, Kemi ja Tornio, vastustivat kiivaasti myyntiä. Tästä syystä OKM kutsui huhtikuussa ensisen kuntaministeri Hannes Mannisen selvittämään syntynyttä kiistatilannetta. Kaikki osapuolet päättivät lopulta marraskuussa noudattaa selvitysmies Mannisen esittämää ratkaisua, jonka mukaan omistus siirtyy Lapin yliopistolle kahdessa vaiheessa. Ensi vaiheessa vuoden 2017 alusta Lapin yliopistolle myydään 49,5% Lapin AMK:n osakkeista, ja ja toisessa vaiheessa vuoden 2019 alusta omistusosuus nousee 50,5 prosenttiin. Tässä kaupassa liikkuu aivan oikeaa rahaa yhteensä noin 11 milj. euroa.

Edellä mainittujen lisäksi käytännössä kaikilla yliopistopaikkakunnilla on käynnissä omat prosessinsa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisten toimintojen rakentamiseksi.

Tässä on jo paljon liikettä korkeakoulukentässä, mutta ei tässä vielä kaikki. LUT:n hallitus lähti syksyn kuluessa keskustelemaan  yliopistokeskuspaikkakuntiensa kanssa mahdollisuudesta ostaa alueen ammattikorkeakoulu. Mikkelin reissu ei tuottanut tulosta, mutta Lahdelle LUT teki tarjouksen, josta LAMKin omistajat eivät voineet kieltäytyä. Toissa viikolla Lahden kaupunki tiedotti, että LAMKin omistajat ovat valmiita aloittamaan neuvottelut LAMKin liittymisestä osaksi LUT-konsernia. Käännettä on pidettävä nopeana, sillä omistusjärjestelyistä lähdetään neuvottelemaan ilman suurempia selvityksiä. Kaupassa ei ainakaan tässä vaiheessa puhuta rahasta vaan siitä, että LUT lisäisi Lahdessa merkittävästi tutkintoon johtavaa DI- ja KTM-koulutusta. LUT on luvannut lisätä Lahdessa myös tutkimusresursseja.

Mistä näissä kaupoissa on kysymys. Ei ainakaan ensisijassa rahasta. Kysymys on kolmesta asiasta, toiminnan laadusta, volyymistä ja jatkuvuudesta. Tampereen korkeakoulujen yhdistymisen ajavana voimana on ollut laadun ja kriittisen massan kasvattaminen. Ajatus kulkee varsin samoja latuja kuin Aalto-yliopiston perustamisessa, eli voimia yhdistämällä muodostetaan huippuyliopisto, jolla on mahdollisuus pärjätä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Pienillä yliopistoilla ajavana voimana on jatkuvuuden varmistaminen, eli parempien asemien ja leveämpien hartioiden saavuttaminen yliopistojen mahdollisessa pudostuspelissä. Tässä intressit yhtyvät alueen ammattikorkeakoulujen omistajien kanssa, joiden keskeinen intressi kauppoihin on alueen korkeakoulutuksen varmistaminen ja jopa sen lisääminen.

Se on hyvä kysymys jatkuvatko kaupat. Ministeri Grahn-Laasonen vakuutti viime viikon korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon päivillä, ettei kaikkien ammattikorkeakoulujen tarvitse hakea kumppanikseen yliopistoa, vaan ammattikorkeakoulu voi olla yksinkin vahva. Ministeri kuitenkin kannusti yliopistoja ja ammattikorkeakouluja entistä syvempään yhteistyöhön, myös opetuksessa ja omistuksessa.

SAMK on päättänyt edetä harkiten ja tiedotti kesäkuussa, että se laatii esiselvityksen yhteistyön tiivistämisen edellytyksistä Tampere3- korkeakoulujen kanssa. Esiselvityksessä käytiin laajalti keskusteluja omistajien edustajien kanssa, ja tuloksena oli, että sekä Tampere3- korkeakoulut että SAMKin omistajat näkivät hyvät edellytykset yhteistyön tiivistämiselle. Tarkastelussa voidaan siten edetä varsinaiseen selvitysvaiheeseen. Varsinaisessa selvityksessä tarkastellaan yhteistyön tiivistämisen eri vaihtoehtoja sopimuspohjaisista yhteistyömalleista aina omistusjärjestelyihin saakka. Selvitys on sovittu aloitettavaksi sen jälkeen kun uusi säätiöyliopisto on saatu perustettua ja Tampere3- korkeakouluyhteisön johtamis- ja toimintaperiaatteet on sovittu. Nyt olemme näiden päätösten äärellä ja toivottavasti niissä päästään eteenpäin.